Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός λειτουργίας Αρδευτικού Συνεταιρισμού Αιγίου

ΑΔΣ 145 12/10/2008

Άρθρο 1
 
Ο παρών Κανονισμός άρδευσης αφορά την άρδευση των αγροκτημάτων του Αρδευτικού Συνεταιρισμού Αιγίου.

Άρθρο 2
 
Δικαίωμα άρδευσης έχουν μόνο τα μέλη που είναι εγγεγραμμένα στον Συνεταιρισμό για τόσα στρέμματα όσα έχει δηλώσει ο καθένας ή έχει πληρώσει για να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 3
 
Η άρδευση των αγροκτημάτων θα γίνεται υποχρεωτικά με δίκτυο από ελαστικούς ή πλαστικούς σωλήνες με μπέκ σπρέι ή με σταγόνες, απαγορευμένης αυστηρώς της άρδευσης με ελεύθερη ροή (αυλάκια ή σωλήνες) και κανόνι.

Άρθρο 4
 
Αν διαπιστωθεί ότι συνέταιρος αρδεύει το αγρόκτημά του με ελεύθερη ροή, το Διοικητικό Συμβούλιο έχει δικαίωμα με απόφαση του να διακόπτει την παροχή. 
 
Σε περίπτωση υποτροπής θα επιβάλλεται πρόστιμο που θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 5
 
Αν διαπιστωθεί ότι συνέταιρος αρδεύει περισσότερα στρέμματα των όσων δικαιούται το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα της άμεσης διακοπής της παροχής του και την επιβολή προστίμου, το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 6
 
Απαγορεύεται αυστηρά η με κάθε τρόπο χορήγηση νερού σε μη συνεταίρους καθώς και η άρδευση αγροκτημάτων από αυτούς που δεν έχουν υπαχθεί στον Συνεταιρισμό.
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθούν οι παραπάνω παραβάσεις θα επιβάλλεται πρόστιμο κατ' αρχάς ίσο με το δεκαπλάσιο της τιμής του νερού που θα ισχύει κάθε φορά.
 
Εάν ο συνέταιρος δε συμμορφωθεί ή είναι υπότροπος θα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής του.

Άρθρο 7
 
Απαγορεύεται αυστηρά η παραχώρησή ή ενοικίαση των αγροκτημάτων σε μη μέλος του Συνεταιρισμού για καλλιέργειες οπωροκηπευτικών για εμπόριο ή επαγγελματική χρήση.
 
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η χρήση νερού για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω, τότε με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα διακόπτεται η παροχή και θα επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο της τιμής του νερού που θα ισχύει κάθε φορά.
 
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής τότε το μέλος του Συνεταιρισμού θα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση με το ερώτημα της διαγραφής.

Άρθρο 8
 
Όλοι οι συνέταιροι υποχρεούνται να τοποθετήσουν τα υδρόμετρα τους έξω από την ιδιοκτησία τους προκειμένου να μπορεί να δει ο καταμετρητής χωρίς προβλήματα την κατανάλωση του νερού και να ελέγχεται η σωστή λειτουργία των υδρομέτρων και θα γίνεται σφράγιση από τον Συνεταιρισμό.

Άρθρο 9
 
Σε κάθε μέλος του Συνεταιρισμού επιβάλλεται πάγιο ετήσιο τέλος ανά παροχή, προς κάλυψη πάγιων εξόδων του Συνεταιρισμού, το οποίο θα καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και θα συμψηφίζεται κάθε φορά με την κατανάλωση του νερού και σύμφωνα πάντοτε με το τιμολόγιο που θα ισχύει κάθε φορά και το οποίο θα ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 10
 
Κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκαλείται στο δίκτυο από υπαιτιότητα του συνεταίρου θα αποκαθίσταται από τον ίδιο με δικές του δαπάνες, διαφορετικά θα αποκαθίσταται από τον Συνεταιρισμό και θα καταλογίζεται σε αυτόν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 
Επίσης θα καταλογίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κάθε δαπάνη που θα υποβάλλεται ο Συνεταιρισμός από υπαιτιότητα του συνεταίρου (δικαστικά έξοδα, έξοδα διακοπής ή επανασύνδεσης της παροχής κλπ.).

Άρθρο 11
 
Εάν ο συνέταιρος πουλήσει το κτήμα του ο νέος ιδιοκτήτης προκειμένου να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας, αναλαμβάνοντας και όλες τις υποχρεώσεις του πωλητή προς τον Συνεταιρισμό.

Άρθρο 12
 
Εάν ο συνέταιρος πωλήσει τμήμα του κτήματός του, τότε ο νέος ιδιοκτήτης προκειμένου να γίνει μέλος του Συνεταιρισμού θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο μαζί με το αντίγραφο του συμβολαίου αγοραπωλησίας.
 
Η τοποθέτηση της νέας παροχής και η σύνδεσή της με το δίκτυο θα επιβαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον νέο ιδιοκτήτη.

Άρθρο 13
 
Η καταμέτρηση της κατανάλωσης του νερού θα γίνεται μια φορά το χρόνο με το τέλος της αρδευτικής περιόδου από άτομο που θα έχει ορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο με τη συμπλήρωση της καρτέλας για τον κάθε συνέταιρο.
 
Η καρτέλα θα περιέχει υποχρεωτικά την αρχική και τελική ένδειξη, την κατανάλωση σε κυβικά μέτρα και την αξία του νερού.
 
Αντίγραφο της καρτέλας θα αποστέλλεται σε κάθε συνέταιρο για την εξόφληση της οφειλής του.

Άρθρο 14
 
Σε περίπτωση βλάβης του υδρομέτρου θα πρέπει να γίνεται γνωστό στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού, απαγορευμένης της χωρίς άδειας αντικατάστασής του.
 
Επίσης σε περίπτωση που το υδρόμετρο δεν καταγράφει την κατανάλωση του νερού, τότε ο συνέταιρος είναι υποχρεωμένος να το γνωρίσει στο Διοικητικό Συμβούλιο και να προβεί σε άμεση αντικατάστασή του.
 
Η κατανάλωση θα ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα του καταλογίζεται η μεγαλύτερη κατανάλωση των πέντε (5) τελευταίων ετών.
 
Επίσης θα υποβάλλεται πρόστιμο από το Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το δεκαπλάσιο της ορισθείσας κατανάλωσης.

Άρθρο 15
Ο κάθε συνέταιρος υποχρεούται:

1. Να συμμορφώνεται με τον παρόντα Κανονισμό.

2. Να καταβάλλει στον Ταμία του Συνεταιρισμού, εντός μηνός από της γνωστοποίησης της αξίας των αρδευτικών τελών, όπως και κάθε άλλη εισφορά που θα επιβάλλεται από την Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 16
 
Σε συνεταίρους που δεν εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς τον Συνεταιρισμό δύναται το Διοικητικό Συμβούλιο ως πρώτο μέτρο προστασίας των συμφερόντων του να διακόπτει την παροχή νερού και δεύτερο, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να αποφασίζεται η διαγραφή τους από μέλη του Συνεταιρισμού.

Άρθρο 17
 
Κάθε άλλο θέμα που έχει σχέση με την λειτουργία του Συνεταιρισμού, τις εγκαταστάσεις του και την άρδευση των αγροκτημάτων και δεν συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό θα ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.

Ο παρών Κανονισμός τίθεται σε ισχύ από σήμερα 12/10/2008